دکتر علی اصغر شیرازی

دکتر اصغر شیرازی

متخصص جراحی‌های زیبایی صورت
و جراحی‌های گوش، حلق، بینی و سر و گردن

عضو انجمن جراحان پلاستیک سر و صورت امریکا، اروپا و استرالیا
عضو هئیت مدیره انجمن راینو لوژی ایران
عضو هئیت مدیره انجمن جراحان گوش، حلق، بینی و سر و گردن ایران عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران