شبیه شدن سوراخ های بینی بعد از عمل

در تعدادی از افراد سوراخها، در برخی پره و در گروهی هر دو اینها نیاز به تغییراتی دارند. غالب این تغییرات در جهت کوچکتر کردن سوراخ و یا کمتر کردن پهنای پره های بینی انجام میگیرد. در پاره ای موارد هم عدم تقارن آنها باید اصلاح شود. با توجه به اینکه این قسمت همیشه آخرین مرحله از جراحیست، ارزیابی دقیق همین موقع صورت میپذیرد. این ارزیابی باید بسیار دقیق باشد تا نتیجه دلخواه بدست آید تا از طرفی زیبایی پره های بینی بدست آید و از طرفی برای تنفس اشکالی بوجود نیاید.

جراحی بینی

چنانچه عمل بینی فرد به دست شخص نا متخصص صورت گیرد احتمال متفاوت بودن سوراخ های بینی بسیار به چشم میخورد و بینی کاملا حالت طبیعی خود را از دست داده و ترمیم و اصلاح آن نیز دشوار خواهد بود.

شبیه شدن سوراخ های بینی بعد از عمل